PREKIŲ PIRKIMO–PARDAVIMO TAISYKLĖS

1. SĄVOKOS

1.1. E-parduotuvė – elektroninė lonas.lt parduotuvė, pasiekiama adresu http://www.lonas.lt.

1.2. Klientas – Parduotuvėje prekes, taip pat su jomis susijusias paslaugas perkantis asmuo.

1.3. Pardavėjas – UAB „Lonas“, juridinio asmens kodas 156871188, registruotos buveinės adresas Ukmergės g. 18, 55101 Jonava, Lietuvos Respublika, banko sąskaitos Nr. LT30 7300 0101 1577 6970, tel. +370 700 77044, el. paštas [email protected], kai prekės įsigyjamos Salone, E-parduotuvėje ar elektroninių ryšių priemonėmis – telefonu arba el. paštu.

1.4. Parduotuvė – Salonas ir E-parduotuvė kartu.

1.5. Salonas – Pardavėjo UAB „Lonas“ fizinės parduotuvės – firminiai salonai, veikiantys Lietuvos Respublikoje su LONAS prekės ženklu.

1.6. Sutartis – Pardavėjo ir Kliento sudaryta prekių pirkimo–pardavimo sutartis.

1.7. Taisyklės – šios LONO prekių pirkimo–pardavimo taisyklės.

1.8. Vartotojas – Klientas fizinis asmuo, prekes iš Parduotuvės, taip pat su jomis susijusias paslaugas perkantis savo asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams tenkinti, su verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Šios Taisyklės yra privalomas teisinis dokumentas, nustatantis Pardavėjo ir Kliento teises ir pareigas, prekių ir su jomis susijusių paslaugų įsigijimo, apmokėjimo už jas bei jų pristatymo tvarką, šalių atsakomybę bei kitas su prekių ir su jomis susijusių su paslaugų pirkimu–pardavimu susijusias nuostatas.

2.2. Prekes ir su jomis susijusias paslaugas Klientas gali įsigyti tik sutikęs ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, kurios taip pat skelbiamos adresu https://www.lonas.lt/taisykles/, bei Pardavėjo privatumo politika, kuri skelbiama adresu https://www.lonas.lt/privatumo-politika.html. Dėl patogumo Klientas su taisyklėmis papildomai gali susipažinti ne tik nurodytais adresais, bet ir naudodamasis QR kodu Salone. Sutikęs su šiomis Taisyklėmis ir Privatumo politika Klientas patvirtina, kad su šiais dokumentais susipažino ir įsipareigoja jų laikytis, taip pat laikoma, kad Klientas yra tinkamai informuotas apie Kliento asmens duomenų tvarkymą ir jo, kaip duomenų subjekto, teises.

2.3. Visos pirkimo–pardavimo sąlygos pateikiamos prieš sudarant Sutartį. Sudarius Sutartį laikoma, kad Klientas raštu patvirtino apie savo susipažinimą su šiomis Taisyklėmis ir Pardavėjo privatumo politika.

3. SUTARTIES SUDARYMAS

3.1. Sutartis tarp Kliento ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai:

3.1.1. Prekes užsakant Salone:

3.1.1.1. Klientas sumokėdamas visą prekių kainą iškart atsiima prekes ir gauna tai patvirtinantį Pardavėjo kasos kvitą ar kitą kainos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą.

3.1.1.2. Klientas gauna Pardavėjo išrašytą sąskaitą, pagal kurią sumoka visą prekių kainą arba Pardavėjo sąskaitoje nurodytą avansą, kai prekės pristatomos vėliau.

3.1.2. Prekes užsakant E-parduotuvėje, Klientas, laikydamasis E-parduotuvėje pateikiamų instrukcijų, suformuoja prekių krepšelį, nurodo pristatymo adresą, užpildo privalomą pateikti informaciją, patvirtina savo sutikimą su šiomis Taisyklėmis ir Pardavėjo privatumo politika, pasirenka apmokėjimo būdą ir užsako prekes, taip pat su jomis susijusias paslaugas, o Pardavėjas patvirtina prekių, taip pat su jomis susijusių paslaugų užsakymą, atsiųsdamas prekių užsakymo informaciją ir patvirtinimo pranešimą Kliento nurodytu el. paštu.

3.1.3. Prekes užsakant kitomis elektroninių ryšių priemonėmis (telefonu ar elektroniniu paštu), Klientas elektroniniu paštu gauna Pardavėjo išrašytą sąskaitą, pagal kurią sumoka visą prekių kainą arba Pardavėjo sąskaitoje nurodytą avansą.

3.2. Pardavėjas gali atsisakyti patvirtinti Kliento užsakymą, jeigu Klientas neįvykdo visų prekės užsakymo sąlygų, Pardavėjas neturi Kliento norimos prekės ar dėl kitų priežasčių. Pardavėjui atsisakius patvirtinti Kliento užsakymą, Kliento sumokėtas avansas grąžinamas Klientui.

3.3. Patvirtinus Kliento užsakymą, Klientas įsipareigoja sumokėti visą prekių kainą ir priimti užsakytas prekes bei su jomis susijusias paslaugas.

3.4. Sutartis galioja iki visiško įsipareigojimų pagal ją įvykdymo. Sutartis laikoma įvykdyta, kai prekės perduodamos Klientui teisės aktuose ir šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir suteikiamos su jomis susijusios paslaugos bei Klientas visiškai atsiskaito už perduotas prekes ir suteiktas su jomis susijusias paslaugas.

4. PREKIŲ KAINA IR JOS APMOKĖJIMAS

4.1. Prekių ir paslaugų kainos nurodomos eurais (Eur) su įskaičiuotu pridėtinės vertės mokesčiu.

4.2. Prekės Klientui parduodamos kainomis, galiojančiomis Parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.

4.3. Už prekes galima atsiskaityti:

4.3.1. Iškart pateikus užsakymą naudojantis elektronine bankininkyste, kai prekės užsakomos E-parduotuvėje.

4.3.2. Kortele prekių pristatymo metu ar prekes įsigyjant Salone.

4.3.3. Grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu ar prekes įsigyjant Salone.

4.3.4. Mokėjimo pavedimu prekes įsigyjant Salone ar E-parduotuvėje.

4.4. Pardavėjas tam tikroms prekėms gali pareikalauti Klientą sumokėti avansą, kurio dydis nurodomas užsakymo pateikimo metu arba Pardavėjo sąskaitoje. Likusi suma sumokama Taisyklių 4.3 punkte nustatyta tvarka. Kai privalomas avansas, Užsakymas pradedamas vykdyti ir Sutartis laikoma sudaryta tik sumokėjus avansą (išskyrus atvejus, kai Klientas sumoka visą prekės kainą). Avansas privalomas:

4.4.1. Pateikiant užsakymą Salone avanso dydis yra 20 % (dvidešimt procentų) užsakymo vertės, išskyrus, jeigu Pardavėjas pareikalauja sumokėti didesnį avansą.

4.4.2. Pateikiant užsakymą elektroninėmis ryšio priemonėmis, kai avansas nurodomas užsakymo pateikimo metu arba Pardavėjo sąskaitoje.

4.5. Klientui nesumokėjus avanso nustatytu terminu, laikoma, kad Klientas atsisakė Sutarties.

4.6. Pardavėjas išsaugo nuosavybės teises į prekes iki visiško apmokėjimo už jas ir prekių atsiėmimo arba perdavimo Kliento pasirinktam vežėjui, jei Klientas prekių vežimą organizuoja pats. Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika pereina Klientui nuo prekių pristatymo jam arba perdavimo Kliento pasirinktam vežėjui, jei Klientas prekių vežimą organizuoja pats.

4.7. Pardavėjui nustačius kainos klaidą Parduotuvėje ar Klientui pateiktoje sąskaitoje, jis nedelsdamas apie tai informuoja Klientą, jeigu Klientas pagal klaidingą kainą pateikė užsakymą. Tokiu atveju Klientas turi teisę per 5 (penkias) dienas nuo Pardavėjo pranešimo apie kainos klaidą gavimo atšaukti užsakymą arba pakartotinai patvirtinti užsakymą už teisingą kainą. Klientui atsisakius pakartotinai patvirtinti užsakymą už teisingą kainą, laikoma, kad Klientas atsisakė Sutarties ir Pardavėjas per 14 (keturiolika) dienų grąžina Klientui atitinkamas jo sumokėtas pinigų sumas.

4.8. Su dalimi Pardavėjo taikomų mokesčių už papildomas paslaugas galima susipažinti adresu: https://www.lonas.lt/pristatymas/#page-14.

5. PREKIŲ PRISTATYMAS

5.1. Prekės pristatomos tik Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje (tik Estijos žemyninėje dalyje ir Estijai priklausančiose salose Muhu ir Saaremaa). Prekių pristatymą į Latviją ir Estiją Klientas su Pardavėju visais atvejais turi suderinti atskirai.

5.2. Prekių pristatymo paslauga Lietuvoje, išskyrus Kuršių neriją, yra nemokama, jeigu užsakomų prekių suma sudaro 200,00 € (du šimtus eurų) ir daugiau.

5.3. Prekių pristatymo paslauga, išskyrus Taisyklių 5.2 punkte numatytą atvejį, yra mokama ir sudaro:

5.3.1. 5,00 € (penkis eurus) Lietuvoje, išskyrus Kuršių neriją, kai užsakomų prekių suma yra mažesnė nei 200,00 € (du šimtai eurų).

5.3.2. 70,00 € (septyniasdešimt eurų) Kuršių nerijoje.

5.3.3. 50,00 € (penkiasdešimt eurų) Latvijoje ir Estijos žemyninėje dalyje, kai užsakomų prekių suma yra 200,00 € (du šimtai eurų) ir daugiau.

5.3.4. 55,00 € (penkiasdešimt penki eurai) Latvijoje ir Estijos žemyninėje dalyje, kai užsakomų prekių suma yra mažesnė nei 200,00 € (du šimtai eurų).

5.3.5. 120,00 € (šimtas dvidešimt eurų) Estijai priklausančiose salose Muhu ir Saaremaa.

5.4. Vienas užsakymas pristatomas tik vienu pristatymo adresu.

5.5. Prekių pristatymas gali trukti iki 33 (trisdešimt trijų) darbo dienų nuo Sutarties sudarymo dienos.

5.6. Preliminarią prekių pristatymo datą Klientas pasirenka prekių užsakymo pateikimo metu pagal Pardavėjo pateiktas galimas pristatymo datas. Pardavėjas dėl objektyvių priežasčių (gamybos pajėgumai, didelis pristatymų kiekis ir pan.) gali pavėlinti pristatymo datą, laikydamasis Taisyklių 5.5 nustatytų terminų ir informavęs Klientą iš anksto.

5.7. Norint pasirinkti konkrečią pristatymo valandą, tai papildomai kainuoja 15,00 € (penkiolika eurų).

5.8. Prieš pristatant prekes, Pardavėjas ar jo įgaliotasis atstovas susisiekia su Klientu ir informuoja apie pristatymo detales. Prekės pristatomos Klientui užsakant prekes nurodytu pristatymo adresu.

5.9. Prekių pristatymas apima prekių pristatymą su užnešimu iki buto ar namo durų ir vyksta nuo 9 val. iki 18 val. Nešimas per gyvenamąsias patalpas yra nemokamas.

5.10. Pristačius prekes Kliento nurodytu adresu laikoma, kad prekės Klientui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Klientas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Jeigu Klientas pats negali atsiimti prekių, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Klientas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui. Jei pristatymo dieną prekės nepristatomos, Klientas ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos apie tai informuoja Pardavėją.

5.11. Jeigu prekių pristatymo laiku Kliento ar jo atstovo pristatymo vietoje nėra, prekės laikomos nepristatytomis dėl Kliento kaltės ir tokiu atveju Klientas privalo sumokėti už pakartotinį atvežimą naujai sutartu laiku, o už pirmąjį vežimą Kliento sumokėti pinigai negrąžinami. Dėl Kliento kaltės neįvykus pristatymui sutartu laiku, antras pristatymas Klientui visais atvejais bus mokamas, taikant įkainius, nurodytus Taisyklių 5.3.2–5.3.5 papunkčiuose, o Lietuvoje, išskyrus Kuršių neriją, kainuos 15,00 € (penkiolika eurų).

5.12. Perduodamas prekes ar prieš jų pristatymą, Pardavėjas ar jo įgaliotasis atstovas pateikia Klientui sąskaitą. Klientui, priėmus prekes ir nepareiškus pretenzijų, laikoma, kad prekės kartu su prekių instrukcijomis ir jų Garantiniais raštais yra Pardavėjo perduotos tinkamai, atitinka kiekį, kokybę ir asortimentą (įskaitant tinkamą modelį, dydį, spalvą, nesuteptos, tinkamose pakuotėse) ir Kliento priimtos. Klientui gali būti pateikiama tik elektroninė sąskaita Kliento užsakymo metu nurodytu elektroninio pašto adresu, o vietoje pasirašymo sąskaitoje – Pardavėjas ar jo įgaliotasis atstovas Klientui gali paprašyti patvirtinti prekių priėmimą PIN kodu, kuris buvo jam atsiųstas SMS žinute prieš pristatant prekes – tai prilyginama pasirašymui sąskaitoje.

5.13. Prieš priimdamas prekes ir pasirašydamas sąskaitoje, Klientas privalo kartu su Pardavėju ar jo įgaliotoju atstovu patikrinti prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Nustačius tik pakuotės pažeidimą, Klientas privalo apie tai informuoti Pardavėją raštu. Tokiu atveju laikoma, kad prekės pristatytos pažeistoje pakuotėje, tačiau prekių kiekis, kokybė ir asortimentas atitinka Sutarties sąlygas ir prekių pristatymas yra atliktas tinkamai.

5.14. Nustačius prekių kokybės ir (ar) asortimento neatitikimą, Klientas prekės, kuri neatitinka kokybės ir (ar) asortimento, negali priimti, išskyrus, kai trūkumus galima pašalinti nekeičiant visos prekės. Apie atsisakymą priimti prekę ir rastus pažeidimus Klientas privalo informuoti Pardavėją telefonu +370 700 77044 arba elektroniniu paštu [email protected].

5.15. Perkant lovą, ją pristato ir surenka Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotasis atstovas visoje Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Lovos surinkimas Kliento namuose – nemokamas. Klientui nepareiškus pretenzijų 5.14 punkte nurodytais kontaktais, laikoma, kad lova tinkamai surinkta.

5.16. Klientas atsako už tinkamas sąlygas lovos ir ją lydinčių prekių įnešimui į lovos pastatymo ir surinkimo vietą ir vietos paruošimą lovos surinkimui. Lovų įnešimui reikia ne mažiau kaip 200 cm aukščio ir 75 cm pločio įėjimo.

5.17. Kėlimas į 100 cm ir didesnį aukštį yra negalimas. Prekės yra iškraunamos vienoje vietoje, įnešamos tik pro duris. Visos prekės turi būti keliamos liftu, jeigu pastate jis įrengtas. Jei įnešimo kelyje įrengti laikini laiptai, jie turi atitikti darbo saugos reikalavimus.

5.18. Tuo atveju, jeigu lovos įnešimo sąlygos netenkina Taisyklių 5.16 ir 5.17 punktų reikalavimų, Pardavėjas ar jo įgaliotasis atstovas turi teisę atsisakyti tęsti lovos ar čiužinio įnešimą ir, jei Klientas sutinka, palikti lovą prekės pristatymo vietoje. Tokiu atveju laikoma, kad prekės pristatytos, tačiau surinkimas nevykdomas ir gali būti atnaujintas Klientui užtikrinus lovos įnešimą į jos pristatymo ir surinkimo vietą su Pardavėju ar jo įgaliotuoju atstovu suderintu laiku už papildomą mokestį, taikant įkainius, nurodytus Taisyklių 5.3.2–5.3.5 papunkčiuose, o Lietuvoje, išskyrus Kuršių neriją, – 15,00 € (penkiolika eurų).

5.19. Smulkūs lovos defektai taisomi vietoje.

5.20. Susidarius svarbioms aplinkybėms, ir negalint pagaminti ir (arba) pristatyti Kliento užsakytos prekės, Pardavėjas įsipareigoja Klientui pasiūlyti analogišką prekę arba naują pristatymo terminą. Klientui atsisakius priimti analogišką prekę ar sutikti su nauju pristatymo terminu, išskyrus, kai nėra pažeidžiamas Taisyklėse nustatytas maksimalus prekių pristatymo terminas, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Klientui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) dienų.

6. TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES

6.1. Vartotojas turi teisę, nenurodydamas priežasties, iki prekės pristatymo, taip pat per 14 (keturiolika) dienų (i) nuo prekės gavimo (pristatymo) dienos arba (ii), jeigu Vartotojas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo paskutinės prekės gavimo (pristatymo) dienos, arba (iii), jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo paskutinės partijos ar dalies gavimo dienos atsisakyti elektroninių ryšių priemonėmis (E-parduotuvėje, telefonu, elektroniniu paštu) sudarytos Sutarties, išskyrus pirkimo–pardavimo sutartis, kurių pagal teisės aktus negalima atsisakyti. Vartotojas elektroninių ryšių priemonėmis sudarytos Sutarties gali atsisakyti elektroniniu paštu [email protected] atsiųsdamas Pardavėjui užpildytą pavyzdinę Sutarties atsisakymo formą (Priedas Nr. 1) arba laisvos formos pranešimą apie Sutarties atsisakymą, iš kurio būtų aiškus Vartotojo ketinimas atsisakyti Sutarties. Atsisakydamas Sutarties, Vartotojas taip pat turi Pardavėjui pateikti pirkimo dokumentus (sąskaitą, mokėjimo kortelės sąskaitos išrašą, mokėjimo kortelės skaitytuvo čekį ir kt.), pridėdamas jų kopiją prie elektroniniu paštu siunčiamo pranešimo apie Sutarties atsisakymą.

6.2. Vartotojui pranešimą apie Sutarties atsisakymą pateikus elektroninių ryšių priemonėmis, prekė privalo būti išsiųsta Pardavėjui ne vėliau kaip per Sutarties atsisakymo laikotarpį, numatytą Taisyklių 6.1 punkte, su Pardavėju suderinus įteikimo laiką. Už tinkamą prekės supakavimą grąžinimui atsakingas Vartotojas. Tiesioginės prekės grąžinimo išlaidos tenka Vartotojui, nebent Pardavėjas nurodo kitaip.

6.3. Pinigai už grąžinamą prekę, įskaitant Vartotojo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas grąžinami mokėjimo pavedimu į sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas, o jei mokėjimas atliktas ne mokėjimo pavedimu – į Vartotojo pranešime apie Sutarties atsisakymą nurodytą sąskaitą, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo tos dienos, kurią Pardavėjas gavo vartotojo pranešimą apie Sutarties atsisakymą, o jeigu prekė buvo pristatyta Vartotojui – nuo tos dienos, kai prekė yra grąžinama Pardavėjui.

6.4. Vartotojas gali pasinaudoti teise atsisakyti Sutarties tik tais atvejais, jeigu laikomasi ir Taisyklių 7.3.1–7.3.3 papunkčiuose nurodytų sąlygų.

6.5. Vartotojas taip pat turi teisę per 3 (tris) dienas nuo užsakymo pateikimo atšaukti Salone pateiktą užsakymą, jeigu prekė turi būti gaminama ir dar nėra perduoda Vartotojui. Užsakymo atšaukimą Vartotojas atlieka Salone, kuriame pateikė užsakymą. Atšaukus užsakymą, sumokėtas avansas grąžinamas per 14 (keturiolika) dienų.

7. KOKYBIŠKŲ PREKIŲ KEITIMAS IR GRĄŽINIMAS

7.1. Kitais, nei sutarties atsisakymas, atvejais, Vartotojas, kai jam nepatinka prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, prekę keisti ar grąžinti gali Taisyklių ir teisės aktų nustatyta tvarka.

7.2. Dalis kokybiškų prekių, tokių kaip baldai, patalynės reikmenys, parfumerijos, kosmetikos ir tualetiniai preparatai, negali būti keičiamos ar grąžinamos. Tokių prekių sąrašas yra nurodytas teisės aktuose. Prekės, kurios buvo pagamintos pagal Vartotojo pateiktas specifikacijas arba buvo gamintos pritaikant jas individualiems Vartotojo poreikiams (nestandartiniai išmatavimai, užvalkalo spalva, lova su pasirinktu audiniu ir pan.), taip pat prekės, kurių keitimo ar grąžinimo galimybės nenumato teisės aktai arba kurios gali būti keičiamos ar grąžinamos tik Pardavėjo sutikimu, negali būti keičiamos ar grąžinamos, išskyrus, jeigu Pardavėjas nurodo kitaip.

7.3. Keisdamas ar grąžindamas kokybiškas prekes Vartotojas privalo laikytis šių reikalavimų:

7.3.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje, nepažeistoje pakuotėje.

7.3.2. Grąžinama prekė turi būti nenaudota, neišpakuota (pakuotės, išskyrus higienos prekių pakuotę, atidarymas jos nesuplėšant, jei neatidarius pakuotės prekės neįmanoma apžiūrėti, nelaikomas pažeidimu), nepraradusi prekinės išvaizdos, išsaugojusi vartojamąsias savybes, nesugadinta.

7.3.3. Grąžinama prekė turi būti visos ir tokios pačios komplektacijos (įskaitant dovanas ir kitus priedus), kokios buvo gauta Vartotojo.

7.3.4. Keičiama ar grąžinama prekė turi būti su jos įsigijimą patvirtinančiais dokumentais (sąskaita, mokėjimo kortelės sąskaitos išrašu, mokėjimo kortelės skaitytuvo čekiu ir kt.) ir Prekės grąžinimo aprašu, kurį Lono atstovas užpildys keitimo ar grąžinimo metu.

7.3.5. Prekė nepatenka į prekių, kurios negali būti keičiamos ar grąžinamos, nurodytų Taisyklių 7.2 punkte, sąrašą.

7.4. Pardavėjas nepriima Taisyklių 7.3 reikalavimų neatitinkančių prekių ir prekių, nurodytų Taisyklių 7.2 punkte, taip pat negrąžina Vartotojo už tokią prekę sumokėtų pinigų.

7.5. Keisdamas ar grąžindamas kokybišką prekę, Vartotojas sutinka, kad keičiama ar grąžinama prekė dar kartą būtų įvertinama Pardavėjo atstovų. Pardavėjo prašymu, Vartotojas turi sudaryti galimybę įvertinti prekę pristatymo ar kitoje jos buvimo vietoje. Prekei neatitikus šiose Taisyklėse keliamų reikalavimų, prekė yra grąžinama Vartotojui. Tokiu atveju Pardavėjas nedelsiant turi susisiekti su Vartotoju jo nurodytais kontaktais dėl prekės perdavimo Vartotojui būdo. Jei keičiama ar grąžinama prekė neatitinka šiose Taisyklėse keliamų reikalavimų, o Vartotojas atsisako priimti jam grąžinamą prekę arba prekės nepavyksta grąžinti Vartotojui dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių priežasčių, Pardavėjas saugo prekę ne ilgiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo paskutinio Pardavėjo susisiekimo ar bandymo susisiekti su Vartotoju dėl prekės perdavimo būdo dienos.

7.6. Pinigai už grąžinamą prekę, atitinkančią Taisyklių 7.3 punkto reikalavimus, grąžinami per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.

7.7. Keičiant ar grąžinant prekę, pinigai už suteiktas papildomas paslaugas (pavyzdžiui, pristatymo mokestis, pakartotinio pristatymo mokestis ir t.t.) negrąžinami.

7.8. Prieš keisdamas ar grąžindamas prekę Vartotojas susisiekia su Salono, kuriame įsigijo prekę, darbuotojais arba, jeigu įsigijo prekę elektroninio ryšio priemonėmis (E-parduotuvėje, telefonu ar elektroniniu paštu), telefonu +370 700 77044 arba elektroniniu paštu [email protected] ir suderina prekės keitimo ar grąžinimo sąlygas.

8. PREKĖS IŠBANDYMO LAIKOTARPIS

8.1. Trispalvės čiužinių kolekcijos (Tyla®, Tyla® Plius, Harmonija®, Harmonija® Plius, Mūza®, Mūza® Plius) čiužiniams yra taikomas bandomasis 30 (trisdešimties) naktų laikotarpis, kurio metu galima įsigytą kokybišką čiužinį pakeisti į bet kurį kitą Trispalvės kolekcijos čiužinį vieną kartą. 30 naktų bandomasis laikotarpis pradeda galioti nuo prekės gavimo.

8.2. Klientas negali pasinaudoti Taisyklių 8.1 punkte nustatyta teise, jeigu atitinkamas čiužinys yra pagamintas pagal Kliento pateiktas specifikacijas arba buvo pagamintas pritaikant jį individualiems Kliento poreikiams (nestandartiniai išmatavimai, užvalkalas, spalva ir t.t.) arba jeigu atitinkamas čiužinys įsigytas iš ekspozicijos, arba už mažesnę kainą su trūkumais, apie kuriuos Klientas buvo informuotas iš anksto ir kurie netrukdo čiužinio naudoti pagal paskirtį. Standartinių išmatavimų čiužinius ir jų užvalkalus galima rasti https://www.lonas.lt/.

8.3. Tuo atveju, jeigu per išbandymo laikotarpį padidėja keičiamos prekės kaina ar prekė keičiama į brangesnę, Klientas privalo sumokėti kainų skirtumą.

8.4. Prieš keisdamas prekę Klientas susisiekia su Salono, kuriame įsigijo prekę, darbuotojais arba, jeigu įsigijo prekę elektroninio ryšio priemonėmis (E-parduotuvėje, telefonu ar elektroniniu paštu), telefonu +370 700 77044 arba elektroniniu paštu [email protected] ir suderina prekės keitimo sąlygas.

8.5. Prieš keisdamas prekę, Pardavėjas turi teisę ją įvertinti Taisyklių 7.5 nustatyta tvarka.

9. NEKOKYBIŠKŲ PREKIŲ GRĄŽINIMO SĄLYGOS IR TVARKA

9.1. E-parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realios prekių formos ir spalvos dėl Kliento naudojamo vaizduoklio ar kitų elektroninių prietaisų ypatybių.

9.2. Įsigijus netinkamos kokybės prekę, Klientas turi teisės aktuose nustatytas teises.

9.3. Garantijos galiojimo laikotarpiu Klientas gali reikalauti nemokamai pašalinti prekės trūkumus, pakeisti nekokybišką prekę analogiška ar kita kokybiška preke, reikalauti sumažinti prekės kainą arba grąžinti prekę ir atgauti už ją sumokėtus pinigus. Klientas neturi teisės nutraukti Sutarties, jei prekės trūkumas yra mažareikšmis. Jei Klientas pageidauja keisti nekokybišką prekę į naują brangesnę prekę, Klientas sumoka padidėjusios kainos skirtumą.

9.4. Vykdant prekės pakeitimą, prekės pristatomos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, o jeigu prekė turi būti gaminama – 33 (trisdešimt tris) darbo dienas nuo Kliento užsakymo priėmimo dienos.

9.5. Prieš grąžindamas nekokybišką prekę Klientas susisiekia telefonu +370 700 77044 arba elektroniniu paštu [email protected] ir suderina prekės grąžinimo sąlygas.

9.6. Prieš keisdamas prekę, Pardavėjas turi teisę ją įvertinti Taisyklių 7.5 nustatyta tvarka.

10. GAMINIŲ NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS IR BENDROSIOS GARANTINIO APTARNAVIMO SĄLYGOS

10.1. Prekėms suteikiama 24 (dvidešimt keturių mėnesių) garantija, nebent Pardavėjas nurodė kitaip.

10.2. Prekės komercinės garantijos terminas, jo taikymo sąlygos bei bendrosios garantinio aptarnavimo sąlygos yra nurodytos adresu https://www.lonas.lt/bendrine-gaminiu-garantija, ar kitame atskirame dokumente (Garantiniame lape), pridėtame prie prekės. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo prekės pristatymo dienos ar perdavimo Klientui, jei jis prekę atsiima pats.

10.3. Pasinaudojus prekei teikiama garantija, garantinis laikotarpis tai prekei nėra pradedamas skaičiuoti iš naujo – garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo prekės pirminės pristatymo ar perdavimo Klientui datos. Laikotarpis, kurio metu Klientas negalėjo naudoti daikto dėl trūkumų, nėra pridedamas prie garantijos termino.

10.4. Prekės naudojimo rekomendacijos pateikiamos kartu su preke. Dalies prekių naudojimo rekomendacijas galite rasti: https://www.lonas.lt/lt/bendrine-gaminiu-garantija.

10.5. Pardavėjas Klientui išaiškino ir Klientui suprantama, kad naujas čiužinys ar baldai, kaip ir visi nauji daiktai (pvz., batai), turi specifinį kvapą, kuris atsiranda naudojant naujas žaliavas, tokias kaip: poliuretanas, lateksas, audiniai ir t.t. Tai yra nekenksminga žmogaus sveikatai ir ilgainiui išnyksta.

11. KONSULTACIJOS, PRANEŠIMAI IR SKUNDAI

11.1. Norėdamas gauti konsultaciją, Klientas gali susisiekti su Pardavėju elektroniniu paštu [email protected], telefono numeriu +370 700 77044.

11.2. Visi pranešimai ir pretenzijos gali būti teikiami elektroniniu paštu [email protected], telefono numeriu +370 700 77044 arba paštu Ukmergės g. 18, Jonava 55101, Lietuva. Pardavėjas turi teisę nagrinėti skundus 30 (trisdešimt) dienų nuo jų gavimo dienos, nebent Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyti kitokie terminai. Esant sudėtingiems atvejams, šis terminas gali būti pratęstas papildomai 15 (penkiolika) dienų. Atsakymai dėl skundų Klientui pateikiami elektroniniu paštu arba telefonu, arba Kliento nurodytu adresu.

11.3. Vartotojas dėl Parduotuvėje įsigytos prekės su skundu ar prašymu turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, tel. +370 5 262 67 51, el. paštas [email protected], interneto svetainė https://vvtat.lt, ar kreiptis į Europos vartotojų centrą, Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, tel. +370 5 265 03 68, el. paštas [email protected], interneto svetainė https://www.ecc.lt/lt/.

12. ATSAKOMYBĖ

12.1. Klientas yra visiškai atsakingas už teikiant užsakymą pateiktų duomenų teisingumą. Jeigu Klientas nepateikia tikslių duomenų užsakydamas prekes, Pardavėjas neatsako už dėl šios priežasties kilusias pasekmes. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės ir tais atvejais, kai nuostoliai atsiranda dėl to, kad Klientas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Taisyklėmis ir (ar) Sutartimi, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

12.2. Jei E-parduotuvėje yra nuorodų į kitų asmenų tinklapius, Pardavėjas negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti aplankius šiuos tinklapius, yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys.

12.3. Pardavėjas neatsako už Sutarties nevykdymą ir (ar) prekių ne pristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų, šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Sutartį.

12.4. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius tiesioginius nuostolius.

12.5. Užsakymo nepristačius sutartu laiku, Klientui pareikalavus, Pardavėjas moka 0,05% delspinigius nuo užsakymo vertės už kiekvieną pradelstą dieną, pradedant skaičiuoti nuo paskutinės galimos užsakymo pristatymo dienos, nurodytos Taisyklių 5.5 punkte.

12.6. Nesumokėjus likusios prekių kainos nustatytais terminais arba Klientui nepagrįstai atsisakius ar vengiant priimti prekes, Pardavėjas turi teisę nevykdyti savo prisiimtų įsipareigojimų ir nepristatyti prekių tokį laiko tarpą, kurį Klientas uždelsė atsiskaityti, o Klientas privalo papildomai atlyginti Pardavėjo patirtas išlaidas prekių sandėliavimui, skaičiuojant po 1,00 € (vieną eurą) už kiekvieną kalendorinę prekių sandėliavimo dieną nuo nustatytos prekių pristatymo dienos, bei sumokėti delspinigius lygius 0,05% nuo užsakymo vertės už kiekvieną pradelstą darbo dieną.

12.7 Klientas gali nukelti prekių pristatymo datą nemokamai iki dviejų mėnesių nuo pirminės sutartos pristatymo datos tik tuo atveju, jeigu dar nebuvo sulaukęs užsakyme nurodytu telefono numeriu SMS pranešimo apie suplanuotą prekių pristatymą. Kitais atvejais Klientui pageidaujant perkelti prekių pristatymo datą, o Pardavėjui sutikus, bus taikomas sandėliavimo mokestis, skaičiuojant po 1,00 € (vieną eurą) už kiekvieną kalendorinę prekių sandėliavimo dieną nuo paskutinės sutartos prekių pristatymo dienos.

13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1. Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

13.2. Pardavėjas gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš Sutarties tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai tai gali sumažinti Vartotojui teikiamas garantijas, be Kliento sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.

13.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai keisti šias Taisykles, nepranešęs Klientui iš anksto ir be atskiro Kliento sutikimo. Konkrečiam užsakymui taikomos Sutarties sudarymo momentu galiojusios Taisyklės.

13.4. Visi nesutarimai, kilę dėl Sutarties vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 15 (penkiolika) dienų, ginčai galutinai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.