Prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės
Bendrosios nuostatos

1.1. Šios Prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės („Grąžinimo taisyklės“) yra taikomos prekėms, kurias UAB „Lonas“, juridinio asmens kodas 156871188, buveinės adresas Ukmergės g. 18, Jonava LT55101, Lietuva, tel. 8 349 52681, el. paštas info@lonas.lt („Lonas“), parduoda vartotojams („Klientas“).

1.2. Lonas šiuo dokumentu išdėsto informaciją, privalomą pateikti Klientui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

1.3. Kokybiškų prekių keitimas traktuojamas kaip kokybiškos prekės grąžinimas ir kitos prekės įsigijimas, t.y. keičiant pirminę kokybišką prekę į kitą prekę reikia vadovautis šiose Grąžinimo taisyklėse nurodytomis prekių grąžinimo sąlygomis.

1.4. Šiose Prekių keitimo ir grąžinimo taisyklėse vartojamos sąvokos parašytos didžiosiomis raidėmis, išskyrus jei kontekstas reikalautų kitos reikšmės, aiškinamos taip pat, kaip ir tarp Lono ir Kliento sudarytoje Pirkimo pardavimo sutartyje.

Kokybiškų prekių keitimo bei grąžinimo sąlygos ir tvarka

2.1. Klientas gali grąžinti kokybišką prekę ir/ar pakeisti ją analogiška ar kita preke arba atgauti už prekę sumokėtus pinigus per 14 kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos (jei atitinkamame Klientui pateiktame dokumente nenurodytas ilgesnis laikotarpis).

2.1.1. Įsigijus prekes Lono firminiame salone, išimtinais atvejais Klientas gali grąžinti, o Lonas - geranoriškai priimti nenaudotas ir neišpakuotas kokybiškas prekes, išskyrus prekes, kurios buvo gamintos pagal kliento pateiktas specifikacijas arba vienareikšmiškai buvo gaminta pritaikant jas individualiems kliento poreikiams (nestandartiniai išmatavimai, užvalkalo spalva, lovos su pasirinktu audiniu ir t.t.) per keturiolika (14) kalendorinių dienų nuo jų pristatymo dienos. Grąžinama kokybiška prekė turi būti nenaudota ir neišpakuota.

2.1.2. Įsigijus prekes Lono internetinėje parduotuvėje www.lonas.lt, Klientas turi teisę grąžinti nenaudotą ir neišpakuotą kokybišką prekę, išskyrus prekę, kuri buvo pagaminta pagal kliento pateiktas specifikacijas arba vienareikšmiškai buvo gaminta pritaikant ją individualiems kliento poreikiams (nestandartiniai išmatavimai, užvalkalo spalva, lovos su pasirinktu audiniu ir t.t.), per keturiolika (14) kalendorinių dienų nuo jos pristatymo dienos. Grąžinama kokybiška prekė turi būti nenaudota ir neišpakuota.

2.1.3. Lonas nekeičia ir nepriima grąžinamų naudotų ir išpakuotų kokybiškų prekių, taip pat kokybiškų prekių, kurios buvo pagamintos pagal kliento pateiktas specifikacijas arba vienareikšmiškai buvo gaminta pritaikant jas individualiems kliento poreikiams (nestandartiniai išmatavimai, užvalkalo spalva, lovos su pasirinktu audiniu ir t.t.).

2.2. Pinigų grąžinimo ir/ar prekės pakeitimo garantija Klientas gali pasinaudoti, jeigu prekės nebuvo naudojamos ir yra neišpakuotos. Grąžinamos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos, išsaugotos jų vartojamosios savybės ir Klientas turi įrodymus, patvirtinančius, kad jis daiktus pirko iš Lono.

2.3. Grąžindamas kokybišką prekę, Klientas sutinka, kad grąžinta prekė dar kartą būtų įvertinama Lono atstovų. Įvertinus ir nustačius, kad grąžinama kokybiška prekė atitinka šiose Grąžinimo taisyklėse keliamus reikalavimus, pinigai grąžinami per 14 d. nuo prekės paėmimo ar pristatymo į bet kurią prekybos vietą dienos. Prekei neatitikus šiose Grąžinimo taisyklėse keliamų reikalavimų, prekė yra grąžinama Klientui atgal. Lonas nedelsiant turi susisiekti su Klientu jo nurodytais kontaktais dėl prekės perdavimo būdo Klientui. Jei grąžinama prekė neatitinka šiose Grąžinimo taisyklėse keliamų reikalavimų, o Klientas atsisako priimti grąžinamą prekę arba prekės nepavyksta grąžinti Klientui dėl nuo Lono nepriklausančių priežasčių, Lonas saugo prekę ne ilgiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo paskutinio Lono susisiekimo su Klientu dėl prekės perdavimo būdo dienos.

2.4. Grąžinamos nenaudotos ir neišpakuotos kokybiškos prekės privalo atitikti šiuos reikalavimus:

2.4.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje nepažeistoje pakuotėje;

2.4.2. Grąžinama prekė turi būti Kliento nesugadinta, turi būti išsaugotos grąžinamos prekės vartojamosios savybės, prekė turi būti tos pačios komplektacijos (įskaitant dovanas ir kitus priedus), kokios buvo Kliento gauta;

2.4.3. Grąžinama prekė turi būti Kliento nenaudota;

2.4.4. Grąžinama prekė nepatenka į Pirkimo – pardavimo sutarties Kliento teisių punktą, t.y., prekė, kuri buvo pagaminta pagal kliento pateiktas specifikacijas arba vienareikšmiškai buvo gaminta pritaikant ją individualiems kliento poreikiams (nestandartiniai išmatavimai, užvalkalo spalva, lovos su pasirinktu audiniu ir t.t.), yra negrąžintina.

2.5. Grąžinant prekę, užpildomas Prekių grąžinimo aktas (Taisyklių priedas Nr. 1), kuris pateikiamas pardavėjui kartu su grąžinama preke.

2.6. Prie Prekių grąžinimo akto pridedamas kasos aparato kvitas ar pirkimo–pardavimo kvitas arba kitas prekės pirkimą–pardavimą iš Lono patvirtinantis dokumentas (pridėtinės vertės mokesčio sąskaita faktūra, sąskaita faktūra, mokėjimo kortelės sąskaitos išrašas, mokėjimo kortelės skaitytuvo čekis ir kita). Jeigu Klientas prekės pirkimo–pardavimo dokumento nepateikia, prekė keičiama arba vykdomi kiti Prekių grąžinimo akte nurodyti Kliento reikalavimai tik Lonui sutikus.

2.7. Grąžinimo taisyklių 2.4.1. ir 2.4.3. punktuose nustatyti reikalavimai netaikomi tuo atveju, kai pagal šių Grąžinimo taisyklių 3. punktą Lonas suteikia prekės išbandymo laikotarpį.

2.8. Visi skundai gali būti teikiami UAB „Lonas“ elektroniniu paštu kokybe@lonas.lt, telefono numeriu +370 601 95 194, arba raštu UAB „Lonas“, Ukmergės g. 18, Jonava LT55101, Lietuva. Lonas turi teisę nagrinėti skundus 30 (trisdešimt) dienų nuo jų gavimo dienos, nebent Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyti kitokie terminai. Esant sudėtingiems atvejams, šis terminas gali būti pratęstas papildomai 15 (penkiolika) dienų. Atsakymai dėl skundų Klientui pateikiami elektroniniu paštu arba telefonu, arba Kliento nurodytu adresu.

Prekės išbandymo laikotarpis

Lonas tam tikroms prekėms gali suteikti išbandymo laikotarpį. Prekės išbandymo laikotarpis nurodomas Pirkimo – pardavimo sutartyje arba prekės instrukcijoje (Garantiniame rašte). Prekės išbandymo laikotarpiu Klientas turi teisę pakeisti panaudotą prekę (Klientui keičiant panaudotą prekę, suteikiamos teisės nurodytos Pirkimo – pardavimo sutartyje). Išbandymo laikotarpis galioja tik jei tai yra įrašyta Pirkimo – pardavimo sutartyje arba prekės instrukcijoje (Garantiniame rašte).

* Trispalvės čiužinių kolekcijos (Tyla®, Tyla® Plius, Harmonija®, Harmonija® Plius, Mūza®, Mūza® Plius) čiužiniams yra taikomas bandomasis 30 dienų laikotarpis, kurio metu galima įsigytą kokybišką čiužinį pakeisti į bet kurį kitą Trispalvės kolekcijos čiužinį vieną kartą. Keitimas negalimas pagal individualų užsakymą pagamintiems nestandartinių išmatavimų čiužiniams, pagal pateiktas kitas nestandartines specifikacijas (užvalkalas, spalva ir t.t.), kai yra pažeistas apsauginis / higieninis čiužinio audinys ir / arba plomba. Standartinių išmatavimų čiužinius ir jų užvalkalus galima rasti www.lonas.lt

Nekokybiškų prekių grąžinimo sąlygos ir tvarka

4.1. Įsigijus netinkamos kokybės prekę, Klientas turi LR Civiliniame kodekse ir Mažmeninės prekybos taisyklėse (LR Vyriausybės nutarimas Nr. 697; 2001-06-11) nustatytas teises.

4.2. Garantijos pagal įstatymą (2 metai, nebent Lonas nurodė kitaip) galiojimo laikotarpiu nekokybiškų prekių grąžinimas Lietuvos Respublikos teritorijoje Klientui yra nemokamas.

4.3. Garantijos pagal įstatymą (2 metai, nebent Lonas nurodė kitaip) galiojimo laikotarpiu Klientas gali reikalauti nemokamai pašalinti prekės trūkumus, pakeisti nekokybišką prekę analogiška ar kita kokybiška preke, reikalauti sumažinti prekės kainą arba vienašališkai nutraukti sutartį ir reikalauti grąžinti sumokėtą sumą. Klientas neturi teisės nutraukti sutarties, jei prekės trūkumas yra mažareikšmis. Jei Klientas pageidauja keisti nekokybišką prekę į naują brangesnę prekę, Klientas sumoka padidėjusios kainos skirtumą.

4.4. Prekės komercinės garantijos terminas ir jos taikymo sąlygos yra nurodytos prekės instrukcijoje, kurią Klientas gauna kartu su preke, ar kitame atskirame dokumente (Garantiniame rašte), pridėtame prie prekės. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo prekės pristatymo dienos.

4.5. Pasinaudojus prekei teikiama garantija, garantinis laikotarpis tai prekei nėra pradedamas skaičiuoti iš naujo – garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo prekės pirminės pristatymo datos. Laikotarpis, kurio metu Klientas negalėjo naudoti daikto dėl trūkumų, nėra pridedamas prie garantijos termino.

4.6. Vykdant prekės(-ių) pakeitimą, prekės pristatomos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Kliento užsakymo priėmimo dienos, jeigu Klientas ir Lonas susitarė ir numatė kitaip.

Prekių apmokėjimo ir pristatymo tvarka

5.1. Jei Klientas už prekę moka bankiniu pavedimu visą prekės kainą per pasirinktą internetinį banką iš anksto (avansu), prekės pristatymas Klientui tuo pačiu reiškia ir Lono patvirtinimą, kad už prekę buvo tinkamai sumokėta – tokiu atveju Klientas pasirašo atitinkamus dokumentus, patvirtinančius prekės gavimą. Už prekę mokant grynaisiais pinigais ar bankine kortele pristatymo / atsiėmimo momentu, yra pasirašomi atitinkami dokumentai, patvirtinantys prekės gavimą ir pinigų už prekę sumokėjimo faktą.

5.2. Prekės pristatymo terminas pasirenkamas pardavimo metu ir gali trukti nuo 4 d. d. iki 33 d. d. nuo Kliento užsakymo priėmimo dienos, jeigu Klientas ir Lonas nesusitarė ir nenumatė kitaip.

5.3. Pagamintos ir paruoštos pristatymui Kliento apmokėtos prekės sandėlyje saugomos iki sutartos pristatymo datos, išskyrus tuos atvejus, kai LONAS ir Klientas sutarė kitaip. Klientui atsisakant priimti prekes po sutartos pristatymo datos - taikomas 1,00 € sandėliavimo mokestis už kiekvieną pradelstą kalendorinę dieną. Pagamintos, paruoštos pristatymui ir neapmokėtos Kliento prekės sandėlyje saugomos 14 kalendorinių dienų, nebent LONAS ir Klientas sutarė kitaip.

5.4. Prekės pavadinimas ir pagrindinės savybės yra pateikiamos prekės naudojimo instrukcijoje, pridedamoje prie siuntos.

Gaminių naudojimo rekomendacijos ir bendrosios garantinio aptarnavimo sąlygos

Trispalvės kolekcijos čiužinių naudojimo rekomendacijas ir bendrąsias garantinio aptarnavimo sąlygas galite rasti čia.

Lovų naudojimo rekomendacijas ir bendrąsias garantinio aptarnavimo sąlygas galite rasti čia.

Bendrines gaminių naudojimo rekomendacijas ir garantinio aptarnavimo sąlygas galite rasti čia.

Kilus klausimams

Kilus klausimams, susisiekite su Lonu elektroniniu paštu el.prekyba@lonas.lt, telefono numeriu 8 349 20009, arba raštu UAB „Lonas“, Ukmergės g. 18, Jonava LT55101, Lietuva. Maloniai Jums padėsime ir suteiksime visą reikiamą informaciją.