Siekiant pagerinti Jūsų naršymo patirtį svetainėje naudojami slapukai. Visus slapukus savo naršyklėje galite bet kada ištrinti. Daugiau informacijos rasite „Lonas“ privatumo politikoje. Sutinku
Prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės
1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios Prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės („Taisyklės“) yra taikomos prekėms, kurias UAB „Lonas“, juridinio asmens kodas 156871188, buveinės adresas Ukmergės g. 18, Jonava, tel. 8 349 52681, el. paštas info@lonas.lt („Lonas“), parduoda vartotojams („Klientas“).

1.2. Lonas šiuo dokumentu išdėsto informaciją, privalomą pateikti Klientui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

1.3. Šiose Prekių keitimo ir grąžinimo taisyklėse vartojamos sąvokos parašytos didžiosiomis raidėmis, išskyrus jei kontekstas reikalautų kitos reikšmės, aiškinamos taip pat, kaip ir tarp Lono ir Kliento sudarytoje Pirkimo pardavimo sutartyje.

2. Kokybiškų prekių keitimo bei grąžinimo sąlygos ir tvarka

2.1. Klientas gali grąžinti kokybišką prekę bei pakeisti ją analogiška ar kita preke arba atgauti už prekę sumokėtus pinigus (pinigų grąžinimo garantija) per 14 kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos (jei atitinkamame Klientui pateiktame dokumente nenurodytas ilgesnis laikotarpis).

2.2. Pinigų grąžinimo ir/ar prekės pakeitimo garantija Klientas gali pasinaudoti, jeigu prekės nebuvo naudojamos, yra nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos, išsaugotos jų vartojamosios savybės ir Klientas turi įrodymus, patvirtinančius, kad jis daiktus pirko iš Lono.

2.3. Grąžindamas kokybišką prekę, Klientas sutinka, kad grąžinta prekė dar kartą būtų įvertinama Lono atstovų. Įvertinus ir nustačius, kad grąžinama kokybiška prekė atitinka šiose Taisyklėse keliamus reikalavimus, pinigai grąžinami per 14 d. nuo prekės paėmimo ar pristatymo į bet kurią prekybos vietą dienos. Prekei neatitikus šiose Taisyklėse keliamų reikalavimų, prekė yra grąžinama Klientui atgal. Lonas nedelsiant turi susisiekti su Klientu jo nurodytais kontaktais dėl prekės perdavimo būdo Klientui. Jei grąžinama prekė neatitinka šiose Taisyklėse keliamų reikalavimų, o Klientas atsisako priimti grąžinamą prekę arba prekės nepavyksta grąžinti Klientui dėl nuo Lono nepriklausančių priežasčių, Lonas saugo prekę ne ilgiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo paskutinio Lono susisiekimo su Klientu dėl prekės perdavimo būdo dienos. Kokybiškų prekių siuntimo išlaidas apmoka pats Klientas (Pirkimo - pardavimo taisyklių 7 punktas).

2.4. Grąžinamos tinkamos kokybės prekės privalo atitikti šiuos reikalavimus:

2.4.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje, tvarkingoje pakuotėje;

2.4.2. Grąžinama prekė turi būti Kliento nesugadinta, turi būti išsaugotos grąžinamos prekės vartojamosios savybės, prekė turi būti tos pačios komplektacijos (įskaitant dovanas ir kitus priedus), kokios buvo Kliento gauta;

2.4.3. Grąžinama prekė turi būti Kliento nenaudota;

2.4.4. Grąžinama prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos;

2.4.5. Grąžinama prekė nepatenka į Pirkimo – pardavimo sutarties 3.3. punkte nurodytų prekių kategoriją.

2.5. Grąžinant prekę, užpildomas Prekių grąžinimo aktas (Taisyklių priedas Nr. 1), kuris pateikiamas pardavėjui kartu su grąžinama preke.

2.6. Prie Prekių grąžinimo akto pridedamas kasos aparato kvitas ar pirkimo–pardavimo kvitas arba kitas prekės pirkimą–pardavimą iš Lono patvirtinantis dokumentas (pridėtinės vertės mokesčio sąskaita faktūra, sąskaita faktūra, mokėjimo kortelės sąskaitos išrašas, mokėjimo kortelės skaitytuvo čekis ir kita). Jeigu Klientas prekės pirkimo–pardavimo dokumento nepateikia, prekė keičiama arba vykdomi kiti Prekių grąžinimo akte nurodyti Kliento reikalavimai tik Lonui sutikus.

2.7. Taisyklių 2.4.1., 2.4.3. ir 2.4.4. punktuose nustatyti reikalavimai netaikomi tuo atveju, kai pagal šių Taisyklių 3. punktą Lonas suteikia prekės išbandymo laikotarpį.

2.8. Pakeisti kokybišką prekę į analogišką ar kitą prekę galima tik 1 kartą. Jei Klientas pageidauja keisti kokybišką prekę į naują brangesnę prekę, Klientas sumoka padidėjusios kainos skirtumą.

2.9. Prekę grąžina Klientas savo transportu, išskyrus tuos atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl netinkamos kokybės, padengiant 5,00 € (su PVM) perpakavimo išlaidas. Grąžinant kokybiškas prekes „Lono“ transportu, taikomas 15,00 € (su PVM) mokestis visoje Lietuvoje: 10,00 € (su PVM) transporto išlaidos ir 5,00 € (su PVM) perpakavimo išlaidos.

2.10. Visi skundai gali būti teikiami UAB „Lonas“ elektroniniu paštu kokybe@lonas.lt, telefono numeriu +370 601 95 194, arba raštu UAB „Lonas“, Ukmergės g. 18, 55418, Jonava. Lonas turi teisę nagrinėti skundus 30 (trisdešimt) dienų nuo jų gavimo dienos, nebent Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyti kitokie terminai. Esant sudėtingiems atvejams, šis terminas gali būti pratęstas papildomai 15 (penkiolika) dienų. Atsakymai dėl skundų Klientui pateikiami elektroniniu paštu arba telefonu, arba Kliento nurodytu adresu.

3. Prekės išbandymo laikotarpis

Lonas tam tikroms prekėms gali suteikti išbandymo laikotarpį. Prekės išbandymo laikotarpis nurodomas Pirkimo – pardavimo sutartyje arba prekės instrukcijoje (Garantiniame rašte). Prekės išbandymo laikotarpiu Klientas turi teisę pakeisti panaudotą prekę (Klientui keičiant panaudotą prekę suteikiamos teisės nurodytos Pirkimo – pardavimo sutartyje). Išbandymo laikotarpis galioja tik jei tai yra įrašyta Pirkimo – pardavimo sutartyje arba prekės instrukcijoje (Garantiniame rašte).

* Trispalvės čiužinių kolekcijos (Tyla®, Harmonija®, Mūza®) čiužiniams yra taikomas bandomasis 30 dienų laikotarpis, kurio metu galima įsigytą čiužinį pakeisti į bet kurį kitą Trispalvės kolekcijos čiužinį, apmokant higieninio užvalkalo keitimo, transportavimo ir perpakavimo išlaidas – 15,00 € (su PVM).
Keitimas negalimas pagal individualų užsakymą pagamintiems nestandartinių išmatavimų čiužiniams, pagal pateiktas kitas nestandartines specifikacijas (užvalkalas, spalva ir t.t.), kai yra pažeistas apsauginis / higieninis čiužinio audinys ir / arba plomba.
Standartinių išmatavimų čiužinius ir jų užvalkalus galima rasti www.lonas.lt

4. Nekokybiškų prekių grąžinimo sąlygos ir tvarka

4.1. Įsigijus netinkamos kokybės prekę, Klientas turi LR Civiliniame kodekse ir Mažmeninės prekybos taisyklėse (LR Vyriausybės nutarimas Nr. 697; 2001-06-11) nustatytas teises.

4.2. Garantijos pagal įstatymą (2 metai) galiojimo laikotarpiu nekokybiškų prekių grąžinimas Lietuvos Respublikos teritorijoje Klientui yra nemokamas.

4.3. Garantijos pagal įstatymą (2 metai) galiojimo laikotarpiu Klientas gali reikalauti nemokamai pašalinti prekės trūkumus, pakeisti nekokybišką prekę pakeičiama analogiška ar kita kokybiška preke, reikalauti sumažinti prekės kainą arba vienašališkai nutraukti sutartį ir reikalauti grąžinti sumokėtą sumą. Klientas neturi teisės nutraukti sutarties, jei prekės trūkumas yra mažareikšmis. Jei Klientas pageidauja keisti nekokybišką prekę į naują brangesnę prekę, Klientas sumoka padidėjusios kainos skirtumą.

4.4. Prekės komercinės garantijos terminas ir jos taikymo sąlygos yra nurodytos prekės instrukcijoje, kurią Klientas gauna kartu su preke, ar kitame atskirame dokumente (Garantiniame rašte), pridedamame prie prekės. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo prekės pristatymo dienos.

4.5. Pasinaudojus prekei teikiama garantija, garantinis laikotarpis tai prekei nėra pradedamas skaičiuoti iš naujo – garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo prekės pirminės pristatymo datos. Laikotarpis, kurio metu Klientas negalėjo naudoti daikto dėl trūkumų, nėra pridedamas prie garantijos termino.

4.6. Vykdant prekės(-ių) pakeitimą, prekės pristatomos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Kliento užsakymo priėmimo dienos, jeigu Klientas ir Lonas nesusitarė ir nenumatė kitaip.

5. Prekių apmokėjimo ir pristatymo tvarka

5.1. Jei Klientas už prekę moka bankiniu pavedimu visą prekės kainą per pasirinktą internetinį banką iš anksto (avansu), prekės pristatymas Klientui tuo pačiu reiškia ir Lono patvirtinimą, kad už prekę buvo tinkamai sumokėta – tokiu atveju Klientas pasirašo atitinkamus dokumentus, patvirtinančius prekės gavimą. Už prekę mokant grynaisiais pinigais ar bankine kortele pristatymo / atsiėmimo momentu, yra pasirašomi atitinkami dokumentai, patvirtinantys prekės gavimą ir pinigų už prekę sumokėjimo faktą.

5.2. Prekės pristatymo terminas pasirenkamas pardavimo metu ir gali trukti nuo 4 d. d. iki 33 d. d. nuo Kliento užsakymo priėmimo dienos, jeigu Klientas ir Lonas nesusitarė ir nenumatė kitaip.

5.3. Pagamintos ir paruoštos pristatymui Kliento apmokėtos prekės sandėlyje saugomos iki sutartos pristatymo datos, išskyrus tuos atvejus, kai LONAS ir Klientas sutarė kitaip. Klientui atsisakant priimti prekes po sutartos pristatymo datos - taikomas 1 Eur sandėliavimo mokestis už kiekvieną pradelstą kalendorinę dieną. Pagamintos, paruoštos pristatymui ir neapmokėtos Kliento prekės sandėlyje saugomos 14 kalendorinių dienų, nebent LONAS ir Klientas sutarė kitaip.

5.4. Prekės pavadinimas ir pagrindinės savybės yra pateikiamos prekės naudojimo instrukcijoje, pridedamoje prie siuntos.

6. Gaminių naudojimo rekomendacijos ir bendrosios garantinio aptarnavimo sąlygos

Trispalvės kolekcijos čiužinių naudojimo rekomendacijas ir bendrąsias garantinio aptarnavimo sąlygas galite rasti čia.

Lovų naudojimo rekomendacijas ir bendrąsias garantinio aptarnavimo sąlygas galite rasti čia.

Bendrines gaminių naudojimo rekomendacijas ir garantinio aptarnavimo sąlygas galite rasti čia.

7. Kilus klausimams

Kilus klausimams, susisiekite su Lonu elektroniniu paštu el.prekyba@lonas.lt, telefono numeriu 8 349 20009, arba raštu UAB „Lonas“, Ukmergės g. 18, 55418, Jonava. Maloniai Jums padėsime ir suteiksime visą reikiamą informaciją.